RODO

RODO

Administratorem danych osobowych jest Eduwyprawy Wojciech Dąbrowski z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Senatorskiej 17/10. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej „RODO” (rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

Pani/Pana  dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci, będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów służbowych. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Dane kontaktowe do Administratora Danych Eduwyprawy, Senatorska 17/10, 58-316 Wałbrzych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: eduwyprawy@gmail.com
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Senatorska 17/10, 58-316 Wałbrzych

Dane niezbędne do realizacji umowy:
– imię i nazwisko ( rodziców, prawnych opiekunów i dziecka)
– adres mailowy
–  nr telefonu
– data urodzenia
– PESEL
– adres zamieszkania
– nr dowodu lub paszportu